De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze eist dat iedere organisatie/praktijk/instelling een overzicht maakt van gegevens die hierin verwerkt worden en dat u informatie ontvangt over de wijze waarop er met u gegevens omgegaan wordt.

Psychologenpraktijk van der Vinne hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens, vandaar dat hieronder een privacyverklaring staat weergegeven.

Geheimhouding

Als hulpverleners hebben wij een geheimhoudingsplicht hetgeen inhoudt dat wij alleen met u uitdrukkelijke mondelinge/schriftelijke toestemming met anderen over u of uw kind mogen spreken. Alleen in uitzonderlijke gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken, hierbij kan gedacht worden aan de uitzondering dat anders uw begeleidingsproces of dat van uw kind in gevaar komt. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. 

Rechten van u en uw kinderen

Als een kind jonger is dan twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Als een kind twaalf jaar is of jonger dan zestien, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn/haar rechten uitoefenen. Vanaf zestienjarige leeftijd, oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit en is de toestemming van gezaghebbende ouders niet nodig voor de behandeling/het onderzoek.

Als er sprake is van wilsonbekwaamheid en een kind/jongere niet in staat is om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen hiervan te overzien, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn/haar rechten uit. Bij een volwassene kan de mentor of curator dit namens hem/haar doen; is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen  de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.  

Uw dossier

De wet houdt in dat de Psychologenpraktijk een dossier dient aan te leggen waarin gegevens worden vastgelegd die nodig zijn om een goede zorg aan u te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. Dit dossier moet vijftien jaar bewaard blijven. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden dan voor uw begeleiding/onderzoek gebruikt worden.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijk dossier

Als cliënt heeft u recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u hierin feitelijke onjuistheden aantreffen, dan mag u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Als u het niet eens bent met informatie die in het dossier opgenomen is, dan mag u tevens een schriftelijke verzoek doen om een eigen verklaring daarover aan het dossier toe te voegen. 

Ook heeft u het recht om (delen) uit uw dossier te laten vernietigen waarvoor u tevens een schriftelijke verzoek mag doen. Hierbij is het wel belangrijk om te weten, dat als wij menen dat belangen van anderen (hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld uw kinderen) wij het verzoek (gedeeltelijk) af zullen wijzen. 

Meer informatie

Indien er nog vragen zijn over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de Psychologenpraktijk: zie hiervoor bij het kopje ‘contact’ rechtsboven aan de website.

Psychologenpraktijk van der Vinne, 01-05-2018

Maak kennis met praktijk van der Vinne

U kunt ons vinden op de volgende locaties

Hoogeveen

Lindenlaan 33A

Meer informatie

IJsselmuiden

Hogehuisstraat 61

Meer informatie